Luật quản lý chung
Nghị định số 151/2018/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính.Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Nghị định số 151/2018/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính.Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Nghị quyết số 139/nq-cp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 cắt giảm chi phí doanh nghiệp.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Nghị định số 119/2018/nđ-cp về hóa đơn điện tử Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 hướng dẫn về hóa đơn điện tử trong bán hàng và cung cấp dịch vụ.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ ...
Nghị định số 25/2017/nđ-cp về báo cáo tài chính nhà nước Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước.Nghị định này có hiệu lực ...
Nghị định số 174/2016/nđ-cp quy định và hướng dẫn luật kế toán Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Nghị định số 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quỹ bảo trì đường bộ Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13 thangs 01 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quỹ bảo trì đường bộ.Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 17 của nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 sửa đổi, bổ sung điều 17 của nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.
Nghị định số 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành.Nghị định có hiệu lực từ ngày 03 tháng 01 năm 2020.
Nghị định số 03/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 68 của nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 sửa đổi, bổ sung điều 68 của nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 về quản lý trang thiết bị y tế.Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.Các khoản 5,6,11 Điều ...
Nghị định số 02/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702