Luật quản lý chung
Luật quản lý thuế số 21/2012/qh13 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều luật quản lý thuế.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
Luật công đoàn số 12/2012/QH13 Luật công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Luật giáo dục số 08/2012/QH13 Luật giáo dục số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học ...
Luật kiểm toán số 67/2011/qh12 Luật kiểm toán số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 quy định về kiểm toán độc lập.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 ngày 2012.
Luật quản lý thuế số 78/2006qh11 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007
Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.Nghị định có hiệu lực từ ngày 24 tháng 02 năm 2020.Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP hêt hiệu lực từ ngày 23 tháng 02 năm 2020.
Nghị định số 01/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị đinh số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung Nghị đinh số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư.Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020Bãi bỏ Khoản 1 Điều 30 và chương IX nghị định số 84/2015/NĐ-CP
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.Bãi bỏ: Điều 2, Khoản 2 Điều 3, Điều 6 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP; Nghị định số 73/2015/NĐ-CP; Quyết định số 70/2014/QĐTTg; Khoản 4 ...
Nghị định số 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.Quy định chuyển tiếp:Các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng tỉnh, vùng liên tỉnh đã được phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 ...
Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.
Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 quy định về khung giá đất.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày kýNghị định này thay thế nghị định số 104/2014/NĐ-CP.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702