Luật về kế toán
Luật kế toán số 88/2015/qh13 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thay thế luật kế toán ...
Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán việt nam Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam
Luật kế toán số 03/2003/qh11 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2013Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004
Nghị định số 151/2018/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính.Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Nghị định số 25/2017/nđ-cp về báo cáo tài chính nhà nước Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước.Nghị định này có hiệu lực ...
Nghị định số 174/2016/nđ-cp quy định và hướng dẫn luật kế toán Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Nghị định số 129/2004/nđ-cp quy định và hướng dẫn luật kế toán Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Nghị định số 128/2004/NĐ-CP QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2019 hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.Thông tư này thay thế Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ tài chính về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã và Thông tư số ...
THÔNG TƯ SỐ 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, ...
Thông tư số 107/2017/tt-btc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2018.Thông tư này thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ...
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702