Luật về kế toán
THÔNG TƯ SỐ 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, ...
Nghị định số 151/2018/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính.Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Thông tư số 107/2017/tt-btc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2018.Thông tư này thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ...
Thông tư số 91/2017/tt-btc quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31 tháng 08 năm 2017 quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng ...
Nghị định số 25/2017/nđ-cp về báo cáo tài chính nhà nước Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước.Nghị định này có hiệu lực ...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 174/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
THÔNG TƯ SỐ 292/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM ĐỐI VỚI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
THÔNG TƯ SỐ 296/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định về việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
THÔNG TƯ SỐ 297/2016/TT-BTC VỀ CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2017.
THÔNG TƯ SỐ 271/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, THẨM ĐỊNH HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN Thông tư số 271/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 78/2013/TT-BTC ngày 07 tháng 6 năm 2013.
THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số ...
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702