Thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trừ các khoản sauQuy định về áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng tại khoản 6 Điều 1 và quy định về áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự ...
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sô 14/2008/qh12 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008Luật có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2009
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế khác.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.
Nghị định số 91/2014/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp.Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết về luật thuế thu nhập doanh nghiệp.Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2014, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 trở đi.
Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định thi hành một số điều luật từ ngày 01 tháng 0 năm 2013 về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 quy định thi hành một số điều luật từ ngày 01 tháng 0 năm 2013 về thuế thu nhập doanh nghiệp.Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.
Nghị định số 122/2011/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung nghị định số 124/2008/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp.Nghị định có hiệu lực từ 01 tháng 03 năm 2012, áp dụng cho kỳ thuế năm 2012 trở đi.
Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệpNghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009
Thông tư số 96/2015/tt-btc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 sửa đổi bổ sung thông tư số 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.- Đối với các doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch ...
Thông tư số 78/2014/tt-btc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn chi tiết luật thuế thu nhập doanh nghiệp.Thông tư có hiệu lực từ ngầy 02 tháng 08 năm 2014, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 trở đi.Thông tư này thay thế thông tư 123/2012/TT-BTC và các thông tư hướng dẫn trước đây.
Thông tư số 151/2014/tt-btc hướng dẫn nghị định số 91/2014/nđ-cp Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế khác.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702