Luật đất đai
Luật đất đai số 35/2018/QH13 Luật đất đai số 35/2018/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật liên quan tới quy hoạch.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
Luật đất đai số 45/2013/QH13 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2013Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 17 của nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 sửa đổi, bổ sung điều 17 của nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.
Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Bãi bỏ Điều 7.9 Mẫu Hợp đồng ban hành kèm theo Nghị định số 33/2013/ NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.
Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2017 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2017.
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2017.
Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2016.
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.Nghị định này thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 về quản lý và sử dụng đất trồng lúa và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
Nghị định số 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2014 đến ngày 18 tháng 12 năm 2019.
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702