Luật về quản lý thuế
Luật quản lý thuế số 38/2019/qh14 Ngày 13 tháng 06 năm 2019, Quốc hội đã thông qua luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu ...
Luật quản lý thuế số 106/2016/qh13 Luật quản lý số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều luật quản lý thuế.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Luật quản lý thuế số 71/2014/qh13 Luật quản lý thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều về các luật về thuế.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Luật quản lý thuế số 21/2012/qh13 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều luật quản lý thuế.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
Luật quản lý thuế số 78/2006qh11 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007
Nghị định số 100/2016/nđ-cp hướng dẫn thi hành một số điều luật về thuế giá trị gia tăng Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.
Nghị định số 91/2014/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều về thuế Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.
Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Nghị định số 83/2013/nđ-cp hướng dẫn luật quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.
Thông tư số 66/2019/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 09 năm 2019 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702