Luật khác
Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019 quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.Luật Đầu tư công số ...
Luật giáo dục hợp nhất số 18/VBHN-VPQH Luật giáo dục hợp nhất số 18/VBHN-VPQH ngày 05 tháng 07 năm 2019 quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Luật giáo dục số 43/2019/QH14 Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.Luật Giáo dục ...
Luật giáo dục sửa đổi số 34/2018/QH14 Luật giáo dục sửa đổi số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.
Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 06 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019
Luật số 03/2016/QH13 Luật số 03/2016/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.Quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có hiệu lực thi hành từ ...
Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13 Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.Luật này có ...
Luật dân sự số 91/2015/QH13 Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và ...
Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ...
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.Luật đầu tư số 59/2005/QH11 và Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định ...
Luật nhà ở số 65/2014/QH13 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của ...
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702