Luật quản lý chung
THÔNG TƯ SỐ 67/2015/TT-BTC BAN HÀNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2015 ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
THÔNG TƯ SỐ 69/2015/TT-BTC BAN HÀNH KHUÔN KHỔ VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẢM BẢO Thông tư số 69/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2015 ban hành khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
THÔNG TƯ SỐ 68/2015/TT-BTC BAN HÀNH CÁC CHUẨN MỰC VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN Thông tư số 68/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2015 ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
THÔNG TƯ SỐ 56/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 150/2012/TT-BTC NGÀY 12/9/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KIỂM TOÁN VIÊN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23 tháng 04 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC về cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên hành nghề.Thông tư có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015.
Thông tư số 26/2015/tt-btc sửa đổi bổ sung một số điều về quản lý thuế Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 156/2013.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702