Luật về phạt vi phạm hành chính
Nghị định số 41/2018/nđ-cp về xử phạt kế toán và kiểm toán độc lập Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2018 hướng dẫn xử phạt về kế toán, kiểm toán độc lập.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.Nghị định này thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
NGHỊ ĐỊNH 105/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Nghị đinh số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toánNghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013
THÔNG TƯ SỐ 176/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơnThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành ...
THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về xử phạt sử dụng hóa đơn chứng từThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2014
THÔNG TƯ 166/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT PHI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn xử phạt phi phạm hành chính về thuếThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH SỐ 153/2013/TT-BTC Thông tư số 153/2013/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, nộp biên lai tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013.Các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức ...
NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ SỐ 129/2013/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.Bãi bỏ các Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 và số 13/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và ...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH HÓA ĐƠN Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơnNghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2013 và thay thế Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, ...
LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH SỐ 15/2012/QH13 Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342