Thuế khác
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kếtNghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.
Thông tư số 01/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm Thông tư số 01/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2020 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.
Thông tư số 90/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 261/2016/TT-BTC và thông tư số 17/2017/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư sô 261/2016/TT-BTC và thông tư số 17/2017/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 thang 03 năm 2020.
Thông tư 48/2019/tt-btc về trích lập dự phòng Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệpThông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2019 và áp dụng tư năm ...
Thông tư số 41/2017/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết .Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ Thông tư số ...
Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
Thông tư số 28/2017/tt-btc hướng dẫn về quản lý và trích khấu hao Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 04 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 45/2013/TT-BTC, 147/2016/TT-BTC về quản lý và trích khấu hao.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016
Thông tư số 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải. Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2017.
Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2017.
Thông tư 147/2016/tt-btc hướng dẫn về quản lý và trích khấu hao tài sản Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 45/2013/TT-BTC về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 11 năm 2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016
Thông tư số 89/2013/tt-btc về trích lập dự phòng Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 228/2009/TT-BTC về trích lập dự phòng.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702