Luật quản lý chung
Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019 quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.Luật Đầu tư công số ...
Luật quản lý thuế số 38/2019/qh14 Ngày 13 tháng 06 năm 2019, Quốc hội đã thông qua luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu ...
Luật kế toán số 88/2015/qh13 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thay thế luật kế toán ...
Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán việt nam Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam
Luật giáo dục hợp nhất số 18/VBHN-VPQH Luật giáo dục hợp nhất số 18/VBHN-VPQH ngày 05 tháng 07 năm 2019 quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Luật giáo dục số 43/2019/QH14 Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.Luật Giáo dục ...
Luật đất đai số 35/2018/QH13 Luật đất đai số 35/2018/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật liên quan tới quy hoạch.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
Luật giáo dục sửa đổi số 34/2018/QH14 Luật giáo dục sửa đổi số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.
Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 06 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019
Luật số 03/2016/QH13 Luật số 03/2016/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.Quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có hiệu lực thi hành từ ...
Luật quản lý thuế số 106/2016/qh13 Luật quản lý số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều luật quản lý thuế.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702