Luật về kiểm toán
Luật kiểm toán số 67/2011/qh12 Luật kiểm toán số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 quy định về kiểm toán độc lập.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 ngày 2012.
Nghị định số 151/2018/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính.Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Nghị định số 84/2016/nđ-cp về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định về tiêu chuẩn, Điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.
Nghị định số 17/2012/nđ-cp về kiểm toánquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập về Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán; cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới; đơn vị được kiểm toán; báo cáo kiểm toán và lưu trữ, sử dụng và tiêu hủy hồ sơ kiểm toán.Nghị định ...
Thông tư số 44/2019/tt-btc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán Thông tư số 44/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 Sửa đổi, bãi bỏ, thay thế một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Sửa đổi, bãi bỏ, thay thế một số điều của Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về ...
Thông tư số 91/2017/tt-btc quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31 tháng 08 năm 2017 quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng ...
Thông tư số 65/2015/tt-btc ban hành các chuẩn mực việt nam về hợp đồng dịch vụ soát xét Thông tư số 65/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2015 ban hành các chuẩn mực về soát xét báo cáo tài chính.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Thông tư số 67/2015/tt-btc ban hành chuẩn mực kiểm toán việt nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2015 ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
Thông tư số 69/2015/tt-btc ban hành khuôn khổ việt nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo Thông tư số 69/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2015 ban hành khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
Thông tư số 68/2015/tt-btc ban hành các chuẩn mực việt nam về dịch vụ liên quan Thông tư số 68/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2015 ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Thông tư số 56/2015/tt-btc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 150/2012/tt-btc ngày 12/9/2012 của bộ tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23 tháng 04 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC về cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên hành nghề.Thông tư có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702