Thuế thu nhập cá nhân
Luât thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/qh13 Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
Luât thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/qh12 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 sửa đổi bổ sung một thuế điều về thuế.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Nghị định số 91/2014/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều về thuế Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều về thuếNghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Nghị định số 65/2013/nđ-cp quy định chi tiết về luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 quy định chi tiết một số điều luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.Nghị định này thay thế Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số ...
Nghị định số 106/2010/nđ-cp quy định chi tiết thuế thu nhập cá nhân Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 85/2007/NĐ-CP và nghị định số 100/2008/NĐ-CP.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011
Nghị định số 100/2008/nđ-cp quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhânNghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009
Thông tư số 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế. Thông tư số 42/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2019 bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2019.
Thông tư số 92/2015/tt-btc hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 hướng dẫn sửa đổi về thuế thu nhập cá nhânThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.Các hướng dẫn về cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan ...
Thông tư số 151/2014/tt-btc hướng dẫn nghị định số 91/2014/nđ-cp Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 219/2013/TT-BTCThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014
Thông tư số 119/2014/tt-btc hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều về thuế Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn sủa đổi bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTCThông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702