Thời hạn nộp các tờ khai thuế từ quý 01 năm 2021 đến quý 01 năm 2022

(Baocaotaichinh.vn) Để giúp kế toán và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thời hạn nộp các tờ khai thuế cũng như thời hạn nộp tiền thuế tránh tình trạng quên bị phạt mất tiền oan, Căn cứ vào Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, CÔNG TY TNHH BCTC xin thống kê lại thời hạn nộp tờ khai thuế cũng như thời hạn nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước từ quý 01/2021 đến quý 01/2022.

A. Tờ khai thuế theo quý.

1. Tờ khai quý 01/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là 30/04/2021, Nhưng vì Ngày 30/04/2021 và ngày 01/05/2021 là ngày lễ lại vào cuối tuần nên thời hạn chính thức là ngày 04/05/2021)

- Tờ khai thuế GTGT quý 01/2021
- Tờ khai thuế TNCN quý 01/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 01/2021
- Tiền thuế TNDN tạm tính quý 01/2021

Lưu ý: đối với Các doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn để nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước của quý 01/2021 như sau:

- Tiền thuế GTGT quý 01/2021: Hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30/09/2021
- Tiền thuế TNDN tạm tính quý 01/2021: Hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 31/07/2021
 

2. Tờ khai quý 02/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là 31/07/2021, Nhưng vì Ngày 31/07/2021 và ngày 01/08/2021 trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên thời hạn chính thức là ngày 02/08/2021)

- Tờ khai thuế GTGT quý 02/2021
- Tờ khai thuế TNCN quý 02/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 02/2021 ( Hạn nộp 30/07/2021 )
- Tiền thuế TNDN tạm tính quý 02/2021

Lưu ý: đối với Các doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn để nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước của quý 02/2021 như sau:

- Tiền thuế GTGT quý 02/2021: Hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 31/12/2021
- Tiền thuế TNDN tạm tính quý 02/2021: Hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 31/10/2021

3. Tờ khai quý 03/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là 31/10/2021, Nhưng vì Ngày 31/10/2021 là ngày nghỉ cuối tuần nên thời hạn chính thức là ngày 01/11/2021)

- Tờ khai thuế GTGT quý 03/2021
- Tờ khai thuế TNCN quý 03/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 03/2021
- Tiền thuế TNDN tạm tính quý 03/2021

4. Tờ khai quý 04/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là 31/01/2022)

- Tờ khai thuế GTGT quý 04/2021
- Tờ khai thuế TNCN quý 04/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 04/2021
- Tiền thuế TNDN tạm tính quý 04/2021

B. Tờ khai thuế theo tháng

1. Tờ khai thuế tháng 04/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là ngày 20/05/2021)
- Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2021
- Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 04/2021
- Các tờ khai tháng 04/2021 khác theo quy định.

Lưu ý: đối với Các doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn để nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước của thuế GTGT của tháng 04/2021 như sau:

- Thuế GTGT tháng 04/2021: Hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 20/10/2021

2. Tờ khai thuế tháng 05/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là ngày 20/06/2021, nhưng do ngày 20/06/2021 là ngày chủ nhật nên hạn chính thức là 21/06/2021)
- Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2021
- Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 05/2021
- Các tờ khai tháng 05/2021 khác theo quy định.

Lưu ý: đối với Các doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn để nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước của thuế GTGT của tháng 05/2021 như sau:

- Thuế GTGT tháng 05/2021: Hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 20/11/2021

3. Tờ khai thuế tháng 06/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là ngày 20/07/2021)
- Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2021
- Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 06/2021
- Các tờ khai tháng 06/2021 khác theo quy định.

Lưu ý: đối với Các doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn để nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước của thuế GTGT của tháng 06/2021 như sau:

- Thuế GTGT tháng 06/2021: Hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 20/12/2021

4. Tờ khai thuế tháng 07/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là ngày 20/08/2021)
- Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2021
- Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 07/2021
- Các tờ khai tháng 07/2021 khác theo quy định.

Lưu ý: đối với Các doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn để nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước của thuế GTGT của tháng 07/2021 như sau:

- Thuế GTGT tháng 07/2021: Hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 20/12/2021

5. Tờ khai thuế tháng 08/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là ngày 20/09/2021)
- Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2021
- Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 08/2021
- Các tờ khai tháng 08/2021 khác theo quy định.

Lưu ý: đối với Các doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn để nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước của thuế GTGT của tháng 08/2021 như sau:

- Thuế GTGT tháng 08/2021: Hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 20/12/2021

6. Tờ khai thuế tháng 09/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là ngày 20/10/2021)
- Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2021
- Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 09/2021
- Các tờ khai tháng 09/2021 khác theo quy định.

7. Tờ khai thuế tháng 10/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là ngày 20/11/2021, nhưng vì ngày 20/11/2021 trùng ngày thứ 7 nên hạn chính thức là ngày 22/11/2021)
- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021
- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2021
- Các tờ khai tháng 10/2021 khác theo quy định.

8. Tờ khai thuế tháng 11/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là ngày 20/12/2021)
- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2021
- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11/2021
- Các tờ khai tháng 11/2021 khác theo quy định.

9. Tờ khai thuế tháng 12/2021 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là ngày 20/01/2022)
- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2021
- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2021
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2021
- Các tờ khai tháng 12/2021 khác theo quy định.

10. Tờ khai thuế tháng 01/2022 ( Hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh là ngày 20/02/2022, nhưng ngày 20/02/2022 là ngày chủ nhật nên hạn chính thức là ngày 21/02/2022)
- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2022
- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2022
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2022
- Các tờ khai tháng 01/2022 khác theo quy định.

==> Về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý, mọi người nên làm trước thời hạn ngày 30 tháng đầu tiên của quý sau cho an toàn, khỏi lo lắng nhiều nhé cả nhà.

==> Để thảo luận, bàn luận, cũng như hỏi đáp để tìm ra đáp án đúng nhất khi làm kế toán, thuế, mọi người truy cập diễn đàn www.congdongketoan.vn nhé.

Chúc nhà kế và doanh nghiệp kinh doanh phát triển
Mr Thức Nguyễn Văn.

 Tags:
Ý kiến bạn đọc:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BCTC
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313459793 do sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/09/2015
- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 14/GP-STTTT do Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/02/2021
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thức - Chức danh: Chủ tịch HĐTV - Số điện thoại: 0909 837 702
- Trụ sở chính: 311 Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM
- CN Hà Nội: 16 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- CN Đã Nẵng: Lô 34B1 Bùi Tá Hán, Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng
- TỔNG ĐÀI CSKH: 19006274 - Email: info@baocaotaichinh.vn
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702