Hạn nộp các tờ khai thuế trong năm 2020 đến Quý 1 năm 2021

(BCTC) Để thuận tiện cho việc theo dõi lịch nộp các tờ khai thuế trong năm 2020 đến hết tháng 02 năm 2021, BCTC xin gửi tới anh chị em thống kê thời hạn nộp các tờ khai thuế như sau: 

A. Tờ khai thuế tháng 01 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 02 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 01 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 01 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 01 năm 2020 khác theo quy định.

B. Tờ khai thuế tháng 02 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 03 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 02 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 02 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 02 năm 2020 khác theo quy định.

C. Tờ khai thuế tháng 03 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 04 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 03 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 03 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 03 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 03 năm 2020 khác theo quy định.

D. Tờ khai thuế quý 01 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 30 tháng 04 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 01 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý 01 năm 2020.

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 01 năm 2020:  

4. Tờ khai quý 01 năm 2020 khác theo quy định.

E. Tờ khai thuế tháng 04 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 05 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 04 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 04 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 04 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 04 năm 2020 khác theo quy định.

F. Tờ khai thuế tháng 05 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 06 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 05 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 05 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 05 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 05 năm 2020 khác theo quy định.

G. Tờ khai thuế tháng 06 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 07 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 06 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 06 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 06 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 06 năm 2020 khác theo quy định.

H. Tờ khai thuế quý 02 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 31 tháng 07 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 02 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý 02 năm 2020.

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 02 năm 2020:  

4. Tờ khai quý 02 năm 2020 khác theo quy định.

K. Tờ khai thuế tháng 07 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 08 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 07 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 07 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 07 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 07 năm 2020 khác theo quy định.

L. Tờ khai thuế tháng 08 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 09 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 08 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 08 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 08 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 08 năm 2020 khác theo quy định.

M. Tờ khai thuế tháng 09 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 10 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 09 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 09 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 09 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 09 năm 2020 khác theo quy định.

N. Tờ khai thuế quý 03 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 31 tháng 10 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 03 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý 03 năm 2020.

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 03 năm 2020:  

4. Tờ khai quý 03 năm 2020 khác theo quy định.

O. Tờ khai thuế tháng 10 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 11 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 10 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 10 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 10 năm 2020 khác theo quy định.

P. Tờ khai thuế tháng 11 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 11 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 11 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 11 năm 2020 khác theo quy định.

Q. Tờ khai thuế tháng 12 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 01 năm 2021.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12 năm 2020 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12 năm 2020:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 12 năm 2020 khác theo quy định.

R. Tờ khai thuế quý 04 năm 2020: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 31 tháng 01 năm 2021.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 04 năm 2020. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý 04 năm 2020.

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 04 năm 2020:  

4. Tờ khai quý 04 năm 2020 khác theo quy định.

S. Tờ khai thuế tháng 01 năm 2021: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 02 năm 2021.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 01 năm 2021. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 01 năm 2021 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01 năm 2021:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 01 năm 2021 khác theo quy định.

T. Tờ khai thuế tháng 02 năm 2021: Hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh ( nếu có) là ngày 20 tháng 03 năm 2021.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 02 năm 2021. 

2.  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 02 năm 2021 ( Dành cho công ty có phát sinh thuế TNCN, Tổng ước tính thuế TNCN tháng 01 năm 2020 phải nộp trên 50tr)

3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02 năm 2021:  Chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế, được cơ quan thuế yêu cầu mua hóa đơn và báo cáo theo tháng.

4. Tờ khai tháng 02 năm 2021 khác theo quy định.

Lưu ý:

- Khi luật quản lý thuế có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2020. 
- Khi hóa đơn điện tử bắt buộc nếu dữ liệu liên thông với cơ quan thuế, khả năng báo cáo hóa đơn sẽ không còn nữa.

Căn cứ pháp lý : Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư sô 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số  26/2015/TT-BTC, Luật quản lý thuế mới, Thông tư số 68/2019/TT-BTC. Ý kiến bạn đọc:

Tags:
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702